top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 028

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F028

Během fáze zapalování nebyl zjištěn signál plamene.

1. Dochází k tvrdému zapalování
2.Plynový uzavírací kohout zavřený
3.Tlak na přívodu plynu je příliš nízký
4. Vzduch v plynovém rozvodu (např. při prvním uvedení do provozu)
5.Nastavený nesprávný druh plynu
6. Nesprávně nastavené vyrovnání plynové armatury v D.052 und ggf. D.182
7. Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu
8. Zapálení se nezdařilo
9. Průtočný tlak plynu příliš nízký
10. Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu
11. Regulační elektroda se dotýká hořáku
12. Vadná zapalovací elektroda
13. Vadný hořák
14. Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)
15. Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura
16. Přerušení ve svazku kabelů
17. Vadné uzemnění
18. Přerušení ionizačního proudu
19. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
20. Zapalovací transformátor nepřipojen
21. Vadný zapalovací transformátor
22. Deska plošných spojů vadná

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte případné poškození výměníku tepla, sifonu, adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojení mezi primárním výměníkem tepla a sifonem jakož i hadice sifonu mimo výrobek), adaptéru odvodu spalin, pláště kotle, předního krytu a bočních dílů.
1A. Poškozené díly podle potřeby bezpodmínečně vyměňte.
2. Otevřete plynový kohout.
3. Zkontrolujte tlak připojení plynu.
4. Zařízení jednorázově resetujte.
5. Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157.
6. Zkontrolujte nastavení vyrovnání plynové armatury.
7. Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
8. A Zkontrolujte zapalování pomocí testovacího programu P.021.
8.B. Výrobek se spustí: Zapalovací elektroda, zapalovací transformátor, plynová armatura a ventilátor fungují, plyn proudí a množství plynu je správné, nejsou zjištěny zablokování nebo recirkulace.
8.C Výrobek se nespustí a znovu se zobrazí F.028: Proveďte další kontrolu příčiny.
9. Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
10.A. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu.
10.B Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky).
10.C Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
11. A Zkontrolujte vzdálenost mezi regulační elektrodou a hořákem.
11.B Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
12. Zkontrolujte a příp. vyměňte zapalovací elektrodu.
13. Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
14. Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo
na kondenzát vyměňte.
15. Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
16. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
17. Zkontrolujte uzemnění výrobku.
18. Zkontrolujte regulační elektrodu, spojovací kabel a konektory.
19. Zkontrolujte celý odvod spalin.
20. Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
21. Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru a příp. ho vyměňte.
22. Vyměňte desku plošných spojů.

23. Kontaktujte servisního technika

bottom of page